28 Jul 2015
การนำเสนอสาธารณะ “กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน”

      ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC) จัดให้มีการนำเสนอสาธารณะ “กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน”  โดยมีหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานครั้งนี้ 

        ภายในงาน ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้นำเสนอผลลัพธ์ที่สำคัญที่ได้จากการศึกษา 5 หมวด ได้แก่ (1) 10 เทรนด์การใช้ชีวิตในเขตเมืองชั้นใน (2) 8 ย่านใหม่กรุงเทพฯ (3) ผังแม่บทการฟื้นฟูพื้นที่ย่านเมืองเก่า (4) ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน และ (5) เครื่องมือและมาตรการสู่การปฏิบัติ ภายในงานมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึง ที่มา ความสำคัญ รายละเอียด และผลลัพธ์ของโครงการ และจัดแสดงหุ่นจำลองแสดงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน–คลองสานที่เป็นพื้นที่โครงการนำร่อง โดยนิทรรศการจะจัดแสดงที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคารสยามสแควร์วันไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2558 และจัดแสดงต่อเนื่องที่ลานคริสตัล คอร์ท (ฝั่งนอร์ท) ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน

         โครงการกรุงเทพฯ 250 (ชื่อเต็ม โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน–คลองสาน) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาผังแมบทการฟนฟูยานเมืองเกา อันมีอาณาบริเวณครอบคลุม 17เขตพื้นที่การปกครองของพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน และ ดําเนินการโครงการนํารองเพื่อเปนตนแบบการฟนฟูยานเมืองเกา ในพื้นที่ยานกะดีจีน-คลองสาน  โดยจัดว่าเป็นโครงการแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ที่ไดนํายุทธศาสตรการวางแผนฟนฟูเมืองดวยเทคนิคการคาดการณ์อนาคต (Foresight) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

share