โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน
ย่านกะดีจีน-คลองสาน จะเป็นตัวแทนย่านเก่า ประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ที่มีศักยภาพสูงสุดในการฟื้นฟูด้วยเหตุผล 3 ประการ
หนึ่งในย่านประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุด
ย่านกะดีจีน-คลองสานเป็นหนึ่งในย่านประวัติศาสตร์และศิลป วัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ยังคง หลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ที่ทรง คุณค่าจำนวนมากตลอดจนตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ (Strategic location) กล่าวคือตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่ง ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีผลดีคือกระบวนการวางแผน และกิจกรรมต่างๆนั้นสามารถรับรู้ได้ง่ายและเป็นที่สนใจของ สาธารณะ
ระดับของต้นทุนทางสังคมสูง
(High level of social capital)
เมื่อเปรียบเทียบกับย่านเก่าทั่วไปของกรุงเทพมหานครตลอด จน มีสถาบันหลักทางสังคม (Social institutions) ภายในย่าน อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่นและประ ชาชนที่มีความกระตือรือร้นมีประสบการณ์ และความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกระ บวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูย่านเก่า (Act ive citizens) เป็นอย่างดีจึงทำให้มีศักยภาพในการผลักดันและ ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองให้สำเร็จเป็นรูปธรรม
หนึ่งในเขตย่านเก่าที่กำลังเผชิญ
กับการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนคือการพัฒนาและเปิดใช้ระบบขนส่งมวล ชนทางราง การเร่งพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์บนพื้นที่ริมน้ำ ตลอดจนการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ บริการ จึงทำให้เห็นปัจจัยของความไม่ยั่งยืนและความเปลี่ยน แปลงในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้
อนาคตและวิสัยทัศน์ของโครงการ
 • ภาพอนาคต
 • ที่อยู่อาศัย
 • ท่องเที่ยว
 • เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • วิสาหกิจท้องถิ่น
 • ความหลากหลาย

ย่านชุมชนพักอาศัยริมน้ำหนาแน่นสูงคุณภาพดี
(Unique Riverside Mixed Nieghborhood High Density)

แนวคิด
 • ย่านชุมชนดั้งเดิม-ใหม่ละแวกบ้านชั้นดี
 • คุณภาพของการอยู่อาศัยที่ดีและมีอัตลักษณ์
 • ย่านที่อยู่อาศัยแบบผสมผสาน
การออกแบบ
  อนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารที่มีคุณค่าให้เป็นที่อ่อาศัย และมีการใช้ประโยชน์ใหม่
 • ฟื้นฟูบูรณะอาคารเดิมให้มีการใช้ประโยชน์ผสมผสาน
 • พัฒนาที่อยู่อาศัยความหนาแน่นสูงมีคุณภาพดีในย่านเก่า

เครือข่ายการท่องเที่ยวมรกดท้องถิ่นชั้นนำ
(Leading Local Heritage Tourism Cluster)

แนวคิด
 • แหล่งที่จุดหมายปลายทางชั้นนำ (Tourist Destination)
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • เครือข่ายการท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างสมดุล
การออกแบบ
 • เชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
 • เพิ่มเติม ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้ารการท่องเที่ยว
 • อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่

ย่านชุมชนสร้างสรรค์ร่วมสมัย
(Contemporary Community base Creative District)

แนวคิด
 • ย่านที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมสมัย
 • การพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ จากฐานของชุมชนและทุนทางสังคมในพื้นที่
การออกแบบ
 • ปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่ที่เป็นแหล่งทำงาน ผลิตสินค้าและบริการ
 • ปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่แสดงงาน และพบปะของกลุ่มคนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ปรับปรุง เพิ่มเติมพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มคนในเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ต้นแบบธุรกิจจากมรดกท้องถิ่น
(Local Heritage Business Showcase)

แนวคิด
 • การส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบของธุรกิจจากการสร้างสรรค์ของมรดกในพื้นที่
 • การกระจายรายได้สู่ชุมชนจากโอกาสในการพัฒนาใหม่
การออกแบบ
 • ปรับปรุง สร้างให้เกิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน
 • ปรับปรุง ฟื้นฟูที่มรดกวัฒนธรรมให้เป็รต้นแบบธุรกิจ
 • สร้างให้เกิดศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน

พื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม
(Multi-Culturally Integrated Public Space)

แนวคิด
 • การสร้างพื้นที่สาธรณะที่ใช้ร่วมกันระหหว่างหลายกลุ่มวัฒนธรรม
 • การบูรณาการอย่างแนบแน่นกับความหลากหลายและการใช้พื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆในหลายระดับ
การออกแบบ
 • สร้างให้เกิด ปรับปรุงพื้นที่สาธรณะระดับชุมชน ย่าน และเมือง
ผังแม่บท
 1. 1วัดประยูรวงศาวาส วรมหาวิหาร
 2. 2วัดกัลยาณมิตร วรวิหาร
 3. 3โบสถ์ซางตาครู๊ส
 4. 4มัสยิดบางหลวง
 5. 5วัดบุปผาราม
 6. 6ตลาดคุณหญิงอายุยืน
 7. 7ชุมชนวัดกัลยาณ์
 8. 8ชุมชนกุฎิจีน
 9. 9ชุมชนวัดประยุรวงศ์
 10. 10ชุมชนกุฎิขาว
 11. 11ชุมชนโรงคราม
 12. 12ชุมชนบุปผาราม
 13. 13วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
 14. 14วัดอนงคารามวรวิหาร
 15. 15อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 16. 16มัสยิดกูวติล
 17. 17ศาลเจ้ากวนอู
 18. 18ศาลเจ้าพ่อเสือ
 19. 19มัสยิดเซฟี
 20. 20โกดังโรงเกลือ
 21. 21โกดังเซ่งกี่
 22. 22ตลาดท่าดินแดง
 23. 23ชุมชนตรอกช่างนาคสะพานยาว
 24. 24ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ
 25. 25วัดทองธรรมชาติ
 26. 26วัดทองนพคุณ
 27. 27จีจินเกาะ
 28. 28ฮ่วยจุ่งโล่ง
 29. 29บ้านหวั่งหลี
 30. 30บ้านตระกูลช้าง
 31. 31ป้อมป้องปัจจามิตร
 32. 32ตลาดคลองสาน
 33. 33ตลาดท่าดินแดง
 34. 34ชุมชนวัดทองธรรมชาติ
 35. 35ชุมชนวัดทองนพคุณ
ทัศนียภาพของโครงการ
เอกสารของโครงการ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของโครงการได้ที่นี่