โครงการกรุงเทพฯ 250
โครงการฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ย่านเมืองเก่า
ให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ เป็นมหานครระดับโลก ในวาระครบ 250 ปี ในปี 2575
2450s
เริ่มต้นการพัฒนาเมือง
2500s
เริ่มต้นการแผ่ขยายไปชานเมือง
2530s
พื้นที่กลางเมืองเริ่มเสื่อมโทรม
2540s
มีระบบรางโดยรวม คนกลับเข้าเมือง
พร้อมการแผ่ขยายไปชานเมืองอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าครอบคลุมเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครฯ ในบริเวณ ย่านเมืองเก่า 17 เขต

2. การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่องในย่านเมืองเก่า

การดำเนินการวางแผนฟื้นฟุเมืองด้วยวิธีการมองอนาคต Foresight technique
กระบวนการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านที่เป็นทั้งแรงผลักดันอุปสรรค และความไม่แน่นอนที่อาจพลิกผันสถานการณ์ได้ กระบวนการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการคาดการณ์อนาคต จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มกระบวนการวางแผนด้วยวิธีการที่ปฎิบัติต่อเนื่องมา ทำให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาระยะยาวที่มีความเป็นพลวัตสูง
กระบวนการหารือร่วมกันระหว่างภาคียุทธศตร์และผู้มีส่วนได้เสีย Deliberative process
กระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือแตกต่างจากที่การวางแผนโดยทั่วไปโดยไม่เน้นเฉพาะการวางแผน เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ แต่รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรในสังคม โดยการสร้างโอกาสและเวทีในการร่วมเจรจาและหารือของภาคีการพัฒนา อันนำไปสู่การค้นหาคำตอบร่วมกัน เพื่อให้ขอบเขตของการฟื้นฟุเมืองครอบคลุมพื้นที่และประเด็นที่หลากหลาย และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
10 เทรนด์ 8 ย่าน 6 การเปลี่ยนแปลง
 • ชีวิตเรียนรู้
  ทุกที่ทุกเวลา
 • รางเชื่อมเมือง
 • อิสระแห่ง
  การทำงาน
 • การบริการ
  สาธารณะที่สะดวก
 • บูรณาการของ
  การท่องเที่ยว
  เชิงวัฒนธรรม
 • อุตสาหกรรมใหม่
  กลางเมือง
 • แหล่งพลังงาน
  หลากหลายที่เป็น
  มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการสร้าง
  ประชากรใหม่
 • ความปกติใหม่
  ของชีวิตคนเมือง
 • การพัฒนา
  อย่างทั่วถึง

(Ubiquitous Life – ชีวิตเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา)

 • วิถีชีวิตของคนเมืองที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารพกพาเป็นปัจจัยที่ 5
 • การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขของสถานที่ ระยะทาง และเวลา
 • การเกิดพื้นที่สาธาณะที่ปกป้องคนเมืองจากการถูกคุกคามด้วยข้อมูลและข่าวสารออนไลน์

(Connected Track – รางเชื่อมเมือง)

 • การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการดึงดูดให้ผู้คนมาใช้ระบบการขนส่งทางรางในชีวิตประจำวันมากขึ้น
 • การจัดการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพทำให้กิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรสู่ระบบขนส่งกึ่งสาธารณะและระบบขนส่งทางน้ำมีประสิทธิภาพ
 • ความสะดวกของระบบขนส่งส่งผลดีต่อธุรกิจการจัดส่งสินค้าถึงบ้านที่จะได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้คนจะเดินทางเพื่อจับจ่ายใช้สอยน้อยลง(Performance -based)

(Freedom of Work – อิสระแห่งการทำงาน)

 • การทำงานออนไลน์ (Online Working)
 • คนรุ่นใหม่มีวิถีการทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติด
 • การประเมินคุณค่าในการทำงานจะมุ่งมาที่ประสิทธิภาพงาน (Performance -based)
 • ต้นทุนและข้อจำกัดในการริเริ่มธุรกิจที่น้อยลง
 • เกิดวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ เช่น Co-working space หรือ Sharing office กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่เมือง

(Convenient Public Service – การบริการสาธารณะที่สะดวก)

 • การพัฒนาจุดบริการแบบครบวงจรบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • การบริการแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Integrated Cultural Tourism – บูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

 • การเกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สอดรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวใหม่ เน้นการสัมผัสประสบการณ์จริง
 • การลดบทบาทลงของการท่องเที่ยวแบบชะโงกหน้าดูจากรถทัวร์
 • ธุรกิจที่ดินในย่านเมืองเก่าถีบราคาพุ่งสูง เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ จากการซื้อขายขาด เป็นปล่อยเช่าแบบระยะยาว
 • นักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เป็นการซื้อของที่ระลึกผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ออนไลน์

(New Urban Industries – การผลิตใหม่กลางเมือง)

 • การผลิตใหม่กลางเมืองที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและระบบการผลิตขนาดเล็ก
 • เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์เมืองในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรทางเลือกกลางเมือง อุตสาหกรรมการผลิตโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ

(Diversified Environmental / Friendly Energy Sources – แหล่งพลังงานหลากหลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

 • แนวโน้มการลดการพึ่งพาพลังงานจากน้ำมัน มาเป็นการใช้แหล่งพลังงานหลากหลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ภูมิทัศน์เมืองที่สัมพันธ์กับพลังงานเปลี่ยนแปลงไป เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลค่อยๆ ลดจำนวนลง โดยมีสถานีจ่ายพลังงานทางเลือกใต้อาคารเข้ามาแทนที่ เป็นต้น
 • การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกระดับชุมชน อาทิ พลังงานขยะ พลังงานแสงแดด รวมถึงพลังงานที่ได้จากการเดินเท้าหรือออกกำลังกาย ฯลฯ

(Land & Space for New Bangkokian – การใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่รองรับโครงสร้างประชากรกทม. ใหม่)

 • การพัฒนาอาคารเก่าเพื่อเป็น Sharing housing หรือดัดแปลงอาคารเก่าขนาดเล็กเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำงานในรูปแบบ SOHO (Small office home office) มากขึ้น
 • การพัฒนาพื้นที่สาธารณะทางแนวตั้ง อาทิ สวนสาธารณะลอยฟ้า หอศิลป์ลอยฟ้า โบสถ์ลอยฟ้า ฯลฯ
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านศูนย์ราชการเดิมเพื่อประโยชน์ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาร่วมสมัย
 • การขับเคลื่อนและสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากการแทนที่ของกิจกรรมใหม่และคนกลุ่มเล็กที่มีบทบาทชัดเจนขึ้นในสังคม เช่น กลุ่มศิลปิน หรือชาวต่างชาติ เป็นต้น

(Urbanite’s New Normal – ความปกติใหม่ของชีวิตคนเมือง)

 • การหล่อหลอมรวมกันของวัฒนธรรมหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมากขึ้นตามรายได้ รสนิยม และอุดมคติ
 • การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเฉพาะกลุ่มสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมรูปแบบใหม่
 • ความขัดแย้งจากการกีดกัน ความเหลื่อมล้ำ และความผูกพันที่ลดน้อยลงระหว่างกลุ่มคนกับพื้นที่ จะนำไปสู่การแสวงหาสมดุลเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

(Inclusive Development – การพัฒนาอย่างทั่วถึง)

 • การพัฒนาบนพื้นฐานในการสร้างโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเสมอภาพ
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคน เพื่อลดปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดในภายหน้า
 • การให้สิทธิประชาชนต่อพลเมืองพลัดถิ่นในระดับที่เท่าเทียมกับพลเมืองไทย
 • การพัฒนาธุรกิจที่มีความแตกต่างหลากหลายเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มประชากรประเภทต่างๆ ในสังคมเมือง
 • ย่านประวัติศาสตร์
 • ย่านศูนย์ราชการ
 • ย่านการผลิตใหม่
 • ย่านนานาชาติ
 • ย่านพาณิชยกรรม
 • ย่านที่อยู่อาศัย
 • ย่านสร้างสรรค์
 • ย่านอัจฉริยะ

 • 1

  บ้านหม้อ/พาหุรัด1

  district number 1
 • 2

  บางลำพู/ข้าวสาร/ท่าพระอาทิตย์2

  district number 2
 • 3

  วังบูรพา3

  district number 3
 • 4

  เสาชิงช้า4

  district number 4
 • 5

  ปากคลองตลาด5

  district number 5
 • 6

  ราชดำเนินกลาง6

  district number 6
 • 7

  บางขุนพรหม7

  district number 7
 • 8

  ท่าช้าง/ท่าพระจันทร์/สนามหลวง8

  district number 8
 • 9

  ท่าเตียน9

  district number 9
 • 10

  สามแพร่ง10

  district number 10
 • 11

  นางเลิ้ง11

  district number 11
 • 12

  วัดโสม12

  district number 12
 • 13

  สะพานขาว/โบ๊เบ๊13

  district number 13
 • 14

  วงเวียน 22 กรกฎา14

  district number 14
 • 15

  วัดมังกร15

  district number 15
 • 16

  วัดสะเกศ/บ้านบาตร16

  district number 16
 • 17

  คลองถม17

  district number 17
 • 18

  สำเพ็ง18

  district number 18
 • 19

  เวิ้งนาครเขษม19

  district number 19
 • 20

  ทรงวาด20

  district number 20
 • 21

  เยาวราช21

  district number 21
 • 22

  ตลาดน้อย22

  district number 22
 • 23

  เลื่อนฤทธิ์23

  district number 23
 • 24

  หัวลำโพง/รองเมือง24

  district number 24
 • 25

  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย25

  district number 25
 • 26

  ปทุมวัน/สยามสแควร26

  district number 26
 • 27

  ราชประสงค์27

  district number 27
 • 28

  ถนนวิทยุ28

  district number 28
 • 29

  หลังสวน/สารสิน29

  district number 29
 • 30

  สี่พระยา30

  district number 30
 • 31

  บางรัก31

  district number 31
 • 32

  สีลม/สาทร32

  district number 32
 • 33

  สถานีแม่น้ำ33

  district number 33
 • 34

  สะพานปลา/ยานนาวา34

  district number 34
 • 35

  งามดูพลี/ถนนศรีบำเพ็ญ35

  district number 35
 • 36

  ถนนตก36

  district number 36
 • 37

  พระราม 337

  district number 37
 • 38

  เทเวศน์38

  district number 38
 • 39

  สนามม้า/ศูนย์ราชการ39

  district number 39
 • 40

  สามเสน40

  district number 40
 • 41

  เกียกกาย/บางกระบือ41

  district number 41
 • 42

  ราชวัตร42

  district number 42
 • 43

  สะพานควาย43

  district number 43
 • 44

  อารีย์44

  district number 44
 • 45

  สนามเป้า45

  district number 45
 • 46

  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ46

  district number 46
 • 47

  ถนนโยธี/ราชวิถ47

  district number 47
 • 48

  บ้านครัวเหนือ48

  district number 48
 • 49

  ประตูน้ำ49

  district number 49
 • 50

  มักกะสัน50

  district number 50
 • 51

  สถานีรถไฟฟ้าพญาไท51

  district number 51
 • 52

  กะดีจีน/วัดกัลยาณ52

  district number 52
 • 53

  ตลาดพลู53

  district number 53
 • 54

  ดาวคะนอง54

  district number 54
 • 55

  วงเวียนใหญ่55

  district number 55
 • 56

  คลองสาน56

  district number 56
 • 57

  ท่าดินแดง57

  district number 57
 • 58

  เจริญนคร58

  district number 58
 • 59

  สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนฯ59

  district number 59
 • 60

  วังหลัง/วัดระฆัง60

  district number 60
 • 61

  ปากคลองบางกอกน้อย61

  district number 61
 • 62

  ปากคลองชักพระ62

  district number 62
 • 63

  บางขุนนนท์63

  district number 63
 • 64

  อรุณอมรินทร64

  district number 64
 • 65

  วังเดิม/กรมอู่65

  district number 65
 • 66

  ท่าพระ66

  district number 66
 • 67

  บางยี่ขัน67

  district number 67
 • 68

  บางบำหรุ68

  district number 68
 • 69

  วัดราชโอรส/วัดนางนอง69

  district number 69
 • 70

  ศูนย์คมนาคมกรุงเทพใต้70

  district number 70
 • 71

  เกาะรัตนโกสินทร์71

  district number 71
 • 72

  แม่น้ำเจ้าพระยา72

  district number 72
 • 73

  คลองรอบกรุง73

  district number 73
 • 74

  คลองผดุงกรุงเกษม74

  district number 74
 • 75

  คลองบางหลวง75

  district number 75

ย่านที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาเป็นระยะเวลานาน มีองค์ประกอบที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีสัณฐาน
เชิงกายภาพที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ดั้งเดิมของพื้นที่เมือง และยังคงมีระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาแม้กระทั่งในปัจจุบัน

 • 2

  บางลำพู/ข้าวสาร/ท่าพระอาทิตย์2

  district number 2
 • 3

  วังบูรพา3

  district number 3
 • 4

  เสาชิงช้า4

  district number 4
 • 5

  ปากคลองตลาด5

  district number 5
 • 6

  ราชดำเนินกลาง6

  district number 6
 • 7

  บางขุนพรหม7

  district number 7
 • 8

  ท่าช้าง/ท่าพระจันทร์/สนามหลวง8

  district number 8
 • 9

  ท่าเตียน9

  district number 9
 • 10

  สามแพร่ง10

  district number 10
 • 11

  นางเลิ้ง11

  district number 11
 • 12

  วัดโสม12

  district number 12
 • 16

  วัดสะเกศ/บ้านบาตร16

  district number 16
 • 21

  เยาวราช21

  district number 21
 • 22

  ตลาดน้อย22

  district number 22
 • 23

  เลื่อนฤทธิ์23

  district number 23
 • 38

  เทเวศน์38

  district number 38
 • 48

  บ้านครัวเหนือ48

  district number 48
 • 52

  กะดีจีน/วัดกัลยาณ52

  district number 52
 • 53

  ตลาดพลู53

  district number 53
 • 56

  คลองสาน56

  district number 56
 • 57

  ท่าดินแดง57

  district number 57
 • 60

  วังหลัง/วัดระฆัง60

  district number 60
 • 61

  ปากคลองบางกอกน้อย61

  district number 61
 • 62

  ปากคลองชักพระ62

  district number 62
 • 63

  บางขุนนนท์63

  district number 63
 • 65

  วังเดิม/กรมอู่65

  district number 65
 • 67

  บางยี่ขัน67

  district number 67
 • 69

  วัดราชโอรส/วัดนางนอง69

  district number 69
 • 71

  เกาะรัตนโกสินทร์71

  district number 71
 • 72

  แม่น้ำเจ้าพระยา72

  district number 72
 • 73

  คลองรอบกรุง73

  district number 73
 • 74

  คลองผดุงกรุงเกษม74

  district number 74
 • 75

  คลองบางหลวง75

  district number 75

ย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่โดยสถาบันของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารสานักงานของภาครัฐ
และเพื่อประโยชน์ใช้สอยประเภทอื่นๆ เช่น ที่พักอาศัย เป็นต้น

 • 4

  เสาชิงช้า4

  district number 4
 • 6

  ราชดำเนินกลาง6

  district number 6
 • 7

  บางขุนพรหม7

  district number 7
 • 8

  ท่าช้าง/ท่าพระจันทร์/สนามหลวง8

  district number 8
 • 13

  สะพานขาว/โบ๊เบ๊13

  district number 13
 • 25

  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย25

  district number 25
 • 34

  สะพานปลา/ยานนาวา34

  district number 34
 • 39

  สนามม้า/ศูนย์ราชการ39

  district number 39
 • 41

  เกียกกาย/บางกระบือ41

  district number 41
 • 45

  สนามเป้า45

  district number 45
 • 46

  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ46

  district number 46
 • 47

  ถนนโยธี/ราชวิถ47

  district number 47

ย่านเก่าที่ได้รับการขับเคลื่อนใหม่ด้วยระบบอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ โดยมีแนวโน้มเป็นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีระบบการผลิตขนาดเล็กลงด้วยระบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตในอนาคต

 • 24

  หัวลำโพง/รองเมือง24

  district number 24
 • 26

  ปทุมวัน/สยามสแควร26

  district number 26
 • 34

  สะพานปลา/ยานนาวา34

  district number 34
 • 35

  งามดูพลี/ถนนศรีบำเพ็ญ35

  district number 35
 • 52

  กะดีจีน/วัดกัลยาณ52

  district number 52

ย่านเก่าที่ได้รับการขับเคลื่อนใหม่จากการรวมตัวกันของประชากรต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีขอบเขตคลอบคลุมทั้งย่านที่มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานาน และย่านที่กาลังอยู่ในระหว่างการสะสมตัวของกลุ่มประชากร

ย่านนานาชาติ (ทั่วไป)
ย่านนานาชาติ (ฝีมือ)
 • 1

  บ้านหม้อ/พาหุรัด1

  district number 1
 • 56

  คลองสาน56

  district number 56
 • 71

  เกาะรัตนโกสินทร์71

  district number 71
 • 31

  บางรัก31

  district number 31
 • 70

  ศูนย์คมนาคมกรุงเทพใต้70

  district number 70

ย่านที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางธุรกิจและกิจกรรมทางการค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน มักมีความหนาแน่นของระบบกายภาพและกิจกรรมสูงกว่าพื้นที่เมืองบริเวณอื่นๆ
ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่มีความหลากหลาย เช่น อาคารแถว สำนักงาน อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ย่านพาณิชยกรรมสำนักงาน
ย่านพาณิชยกรรมค้าปลีก
ย่านศูนย์กลางพาณิชยกรรมใหม่
 • 6

  ราชดำเนินกลาง6

  district number 6
 • 7

  บางขุนพรหม7

  district number 7
 • 15

  วัดมังกร15

  district number 15
 • 24

  หัวลำโพง/รองเมือง24

  district number 24
 • 25

  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย25

  district number 25
 • 26

  ปทุมวัน/สยามสแควร26

  district number 26
 • 27

  ราชประสงค์27

  district number 27
 • 28

  ถนนวิทยุ28

  district number 28
 • 30

  สี่พระยา30

  district number 30
 • 32

  สีลม/สาทร32

  district number 32
 • 33

  สถานีแม่น้ำ33

  district number 33
 • 34

  สะพานปลา/ยานนาวา34

  district number 34
 • 50

  มักกะสัน50

  district number 50
 • 60

  วังหลัง/วัดระฆัง60

  district number 60
 • 3

  วังบูรพา3

  district number 3
 • 12

  วัดโสม12

  district number 12
 • 15

  วัดมังกร15

  district number 15
 • 16

  วัดสะเกศ/บ้านบาตร16

  district number 16
 • 17

  คลองถม17

  district number 17
 • 18

  สำเพ็ง18

  district number 18
 • 19

  เวิ้งนาครเขษม19

  district number 19
 • 20

  ทรงวาด20

  district number 20
 • 21

  เยาวราช21

  district number 21
 • 24

  หัวลำโพง/รองเมือง24

  district number 24
 • 26

  ปทุมวัน/สยามสแควร26

  district number 26
 • 27

  ราชประสงค์27

  district number 27
 • 33

  สถานีแม่น้ำ33

  district number 33
 • 37

  พระราม 337

  district number 37
 • 38

  เทเวศน์38

  district number 38
 • 46

  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ46

  district number 46
 • 47

  ถนนโยธี/ราชวิถ47

  district number 47
 • 49

  ประตูน้ำ49

  district number 49
 • 55

  วงเวียนใหญ่55

  district number 55
 • 58

  เจริญนคร58

  district number 58
 • 60

  วังหลัง/วัดระฆัง60

  district number 60
 • 63

  บางขุนนนท์63

  district number 63
 • 65

  วังเดิม/กรมอู่65

  district number 65
 • 66

  ท่าพระ66

  district number 66
 • 67

  บางยี่ขัน67

  district number 67
 • 73

  คลองรอบกรุง73

  district number 73
 • 74

  คลองผดุงกรุงเกษม74

  district number 74
 • 75

  คลองบางหลวง75

  district number 75
 • 4

  เสาชิงช้า4

  district number 4
 • 15

  วัดมังกร15

  district number 15
 • 24

  หัวลำโพง/รองเมือง24

  district number 24
 • 25

  จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย25

  district number 25
 • 26

  ปทุมวัน/สยามสแควร26

  district number 26
 • 27

  ราชประสงค์27

  district number 27
 • 28

  ถนนวิทยุ28

  district number 28
 • 29

  หลังสวน/สารสิน29

  district number 29
 • 30

  สี่พระยา30

  district number 30
 • 37

  พระราม 337

  district number 37
 • 41

  เกียกกาย/บางกระบือ41

  district number 41
 • 46

  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ46

  district number 46
 • 65

  วังเดิม/กรมอู่65

  district number 65
 • 73

  คลองรอบกรุง73

  district number 73
 • 74

  คลองผดุงกรุงเกษม74

  district number 74
 • 75

  คลองบางหลวง75

  district number 75

ย่านที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อการอยู่อาศัย มีรูปแบบที่มีความหลากหลาย คลอบคลุมทั้งย่านที่อยู่อาศัยทางแนวราบและแนวตั้ง
อาทิ ย่านที่อยู่อาศัยริมน้า ย่านตึกแถวและทาวเฮาส์ ย่านชุมชนแออัด ย่านหมู่บ้านจัดสรร ย่านหอพัก ย่านการเคหะ ย่านคอนโดมิเนียม ฯลฯ

ย่านที่อยู่อาศัยแนวสูง
ย่านที่อยู่อาศัยแนวราบ
 • 14

  วงเวียน 22 กรกฎา14

  district number 14
 • 20

  ทรงวาด20

  district number 20
 • 21

  เยาวราช21

  district number 21
 • 29

  หลังสวน/สารสิน29

  district number 29
 • 37

  พระราม 337

  district number 37
 • 43

  สะพานควาย43

  district number 43
 • 44

  อารีย์44

  district number 44
 • 51

  สถานีรถไฟฟ้าพญาไท51

  district number 51
 • 53

  ตลาดพลู53

  district number 53
 • 55

  วงเวียนใหญ่55

  district number 55
 • 58

  เจริญนคร58

  district number 58
 • 59

  สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนฯ59

  district number 59
 • 64

  อรุณอมรินทร64

  district number 64
 • 66

  ท่าพระ66

  district number 66
 • 67

  บางยี่ขัน67

  district number 67
 • 70

  ศูนย์คมนาคมกรุงเทพใต้70

  district number 70
 • 34

  สะพานปลา/ยานนาวา34

  district number 34
 • 40

  สามเสน40

  district number 40
 • 42

  ราชวัตร42

  district number 42
 • 48

  บ้านครัวเหนือ48

  district number 48
 • 52

  กะดีจีน/วัดกัลยาณ52

  district number 52
 • 54

  ดาวคะนอง54

  district number 54
 • 61

  ปากคลองบางกอกน้อย61

  district number 61
 • 62

  ปากคลองชักพระ62

  district number 62
 • 63

  บางขุนนนท์63

  district number 63
 • 68

  บางบำหรุ68

  district number 68
 • 69

  วัดราชโอรส/วัดนางนอง69

  district number 69

ย่านเก่าที่ได้รับการขับเคลื่อนใหม่ด้วยกลุ่มคนที่ทางานด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี วรรณกรรม และการแสดง โดยกลุ่มคนเหล่านี้มักจะแสวงหาพื้นที่พักอาศัยที่ผนวกกับพื้นที่สร้างสรรค์งาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตได้ดีในขณะที่มีต้นทุนทางราคาที่ต่ำ

 • 2

  บางลำพู/ข้าวสาร/ท่าพระอาทิตย์2

  district number 2
 • 8

  ท่าช้าง/ท่าพระจันทร์/สนามหลวง8

  district number 8
 • 9

  ท่าเตียน9

  district number 9
 • 30

  สี่พระยา30

  district number 30
 • 33

  สถานีแม่น้ำ33

  district number 33
 • 35

  งามดูพลี/ถนนศรีบำเพ็ญ35

  district number 35
 • 50

  มักกะสัน50

  district number 50
 • 57

  ท่าดินแดง57

  district number 57

ย่านอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารบนโครงข่ายอิเลคโทรนิคส์
เป็นย่านที่มีขอบเขตของพื้นที่และประชากรที่คาดเคลื่อนจากพื้นที่ย่านในโลกแห่งความเป็นจริง

 • 17

  คลองถม17

  district number 17
 • 33

  สถานีแม่น้ำ33

  district number 33
 • 36

  ถนนตก36

  district number 36
 • 47

  ถนนโยธี/ราชวิถ47

  district number 47
 • 71

  เกาะรัตนโกสินทร์71

  district number 71
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  และอาคารเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  จากระบบเศรษฐกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  ของย่านศูนย์ราชการ
 • การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  จากการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมพหุวัฒนธรรม
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง
  ด้านการขนส่ง
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง
  ด้านอื่นๆ

 • ความต้องการที่อยู่อาศัยขนาดเล็กในเขตเมืองชั้นในที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขนาดของครอบครัว ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ทางแนวตั้งในบริเวณชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เกิดปรากฎการณ์การเหินขึ้นของราคาพื้นที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง และการซื้อขายเพื่อการเก็งกาไรมากกว่าการอยู่อาศัย
 • การเปลี่ยนแปลงระบบกายภาพของพื้นที่ชุมชนเก่า เพื่อรองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชากรผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และประชากรแรงงานต่างชาติ ทั้งในรูปแบบของการเพิ่มความหนาแน่นทางแนวตั้งในรูปแบบของการพัฒนาใหม่และการเพิ่มความหนาแน่นทางแนวนอนภายใต้ขนาดของมวลอาคารเดิม
 • การเปลี่ยนแปลงระบบการถ่ายโอนสิทธิการใช้ที่ดินและอาคาร เนื่องจากมูลค่าของที่ดินในย่านเก่าที่พุ่งสูงจากกลไกการพัฒนาทางตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยระบบธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการท่องเที่ยว

 • การลดลงของบทบาทของพื้นที่การค้าปลีกทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง ด้วยพฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านการซื้อขายออนไลน์ และใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเป็นบรรทัดฐานของชีวิตประจาวัน
 • การเกิดพื้นที่ Multi-CBD ตามการรวมกลุ่มของธุรกิจ (Business Cluster) ที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญคือการเปิดเสรีการค้าอาเซียนที่จะทาให้การเกิดลงทุนของกลุ่มธุรกิจข้ามชาติประเภทการวิจัยและพัฒนา (R&D) และเทคโนโลยีระดับสูงในพื้นที่เมืองกรุงเทพมหานครชั้นใน โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 • รูปแบบและวิธีการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการทางานแบบโครงข่ายของผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Network of freelancers) ส่งผลทาให้เกิดความต้องพื้นที่เพื่อการทางานแบบใหม่ (Sharing office) ที่มีขนาดเล็กลง มีความยืดหยุ่นสูง และมีเทคโนโลยีทาง ICT ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจผนวกอยู่ในพื้นที่พักอาศัย (SOHO)) เป็นสาเหตุทาให้ปริมาณความต้องการและรูปแบบของพื้นที่สานักงานในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานครในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน
 • การเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการรูปแบบใหม่ ที่เน้นตลาดกลุ่มทางเลือกขนาดเล็ก โดยมีจุดขายคือการมีประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่และชุมชน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทาให้เกิดการฟื้นฟูระบบกายภาพภายในย่านเมืองเก่าหลายแห่งในย่านเมืองเก่า โดยเฉพาะย่านที่อยู่อาศัยในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
 • การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่กลางเมือง ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรทางเลือกที่เกิดขึ้นจากการให้ความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง ส่งผลทาให้เกิดความต้องการสินค้าด้านอาหารที่เน้นความสะอาด และปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางกายภาพของเมืองเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมระดับครัวเรือน/ชุมชน และการเกิดอุตสาหกรรมการเกษตรปลอดสารพิษใจกลางเมือง ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตรูปแบบใหม่ ที่มีระบบการผลิตขนาดเล็ก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การเปลี่ยนแปลงบทบาทและที่ตั้งของสถานที่ราชการในอนาคต จากการใช้พื้นที่สานักงานขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์บนที่ดินของรัฐไปสู่การกระจายตัวใช้พื้นที่ขนาดเล็กบนอาคารสานักงานของภาคเอกชน ส่งผลทาให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของย่านศูนย์ราชการเดิมในเขตเมืองชั้นในสู่รูปแบบใหม่ตามแต่บริบทการพัฒนา ส่วนพื้นที่ศูนย์ราชการขนาดใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็น Back office ที่ทาหน้าที่เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต

 • การเกิดพื้นที่ย่านใหม่ตามกลุ่มประเภทของประชากร ซ้อนทับไปบนพื้นที่ย่านดั้งเดิม โดยเฉพาะย่านที่เกิดขึ้นตามกลุ่มประชากรแรงงานต่างชาติ และกลุ่มคนที่ทางานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาคารและพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมกับระบบกิจกรรมของกลุ่มคนในพื้นที่
 • การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม เพื่อผสานความแตกต่าง การกีดดัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัย เชื้อชาติ และวัฒนธรรมจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร

 • การพัฒนาระบบขนส่งปลายทางที่มีประสิทธิภาพและหลากหลาย เพื่อรองรับการใช้ระบบการขนส่งทางรางที่เป็นรูปแบบการเดินหลักในชีวิตประจาวัน โดยมีทางเลือกสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เป็นทางการ (Informal / Para-transportation) ให้มีมาตรฐาน และนาเทคโนโลยี ICT มาเป็นเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการ
 • การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางในระดับละแวกบ้าน เป็นการเดินเท้าและใช้จักรยานที่เพิ่มสูงขึ้น
 • การเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ พฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปริมาณการเดินทางเพื่อการทางานและการจับจ่ายใช้สอยที่ลดน้อยลง แต่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการที่เพิ่มสูงขึ้น และมีความคาดหวังต่อประสิทธิภาพของการเดินทางสู่พื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมอย่างไร้รอยต่อได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง
 • การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นรูปแบบการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ (E-commerce) และพึ่งพาธุรกิจการจัดส่งสินค้า

 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและสนเทศ (ICT) อาทิ การเข้าถึงระบบข้อมูลและข่าวสาร การจัดการอภิมหาฐานข้อมูล การป้องกันภัยของระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
 • การแสวงหาพลังงานทางเลือกและทิศทางการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากการตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานเพื่อรองรับระบบกิจกรรมบนพื้นที่เมือง และปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ สถานีพลังงานทางเลือกระดับชุมชน และการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economic) ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองที่ตอบรับกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเมือง
 • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้ระบบโครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ สังคมพหุวัฒนธรรม และสังคมที่ยังคงมีระดับของความเหลื่อมล้าสูงเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะ อาทิ สวนสาธารณะ ศูนย์สุขภาพ สถานที่ออกกาลังกาย

วิสัยทัศน์โครงการ
เชื่อมย่านสู่เมือง สร้างเมืองสู่วิถีชีวิตใหม่
Strategic Connectivity for Synergic Diversity
ผังยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูย่านเมืองเก่า
 • แกนพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ริมน้ำ
 • แกนส่งเสริมพื้นที่สีเขียวระดับเมือง
 • แกนส่งเสริมพื้นที่สีเขียวระดับย่าน
 • แกนส่งเสริมการสัญจรริมน้ำ
 • แกนรัศมีการเชื่อมต่อพื้นที่ชั้นนอกด้วยระบบถนนและราง
 • แกนรัศมีการเชื่อมต่อพื้นที่ชั้นนอกด้วยระบบราง
 • แกนการเชื่อมโยงพื้นที่ใต้ทางด่วน
 • แกนการเชื่อมโยงระบบสัญจรรอง
 • แกนการเชื่อมโยงทางน้ำ
 • แกนเชื่อมโยงถนนรัศมีสู่ภูมิภาค
 • แกนการเชื่อมโยถนนวงแหวนชั้นใน
 • พื้นที่ประวัติศาสตร์ธนบุรี-รัตนโกสินทร์
 • พื้นที่พาณิชยกรรมรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
 • พื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง
 • พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูงชั้นดี
 • พื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรรมสิทธิ์ของรัฐ
 • พื้นที่สีเขียวระดับเมืองในปัจจุบัน
 • พื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีพื้นที่สีเขียวสัดส่วนสูง
 • จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรและส่งเสริมกิจจกรมเชิงพาณิชยกรรม
 • จุดส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชยกรรม
 • จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรริมน้ำ
เอกสารของโครงการ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของโครงการได้ที่นี่