21 Jul 2015
“กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน”

               ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 250”  โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพมหานคร ในวาระครบ 250 ปีในปี2575 โครงการฯ มีเป้าหมายจะพลิกฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่ และพัฒนาเป็นมหานครระดับโลก โดยมีนายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมทั้งได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์ ดร. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มาร่วมงานเพื่อกล่าวให้โอวาทในฐานะตัวแทนของย่านกะดีจีน-คลองสานซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อการฟื้นฟูเมืองของโครงการฯ อีกด้วย

 

              ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้นำเสนอภาพอนาคตของกรุงเทพฯ ปี 2575 หรืออีก 17 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลการจากการศึกษาด้วยวิธีบูรณาการแนวใหม่ อันประกอบไปด้วย เทคนิคการคาดการณ์อนาคต (Foresight) และการร่วมหารือกับคนหลากหลายกลุ่ม โดย ผลลัพธ์ที่ได้คือ 10 / 8 / 6 ซึ่งได้แก่ 10 เทรนด์การใช้ชีวิต/8 ย่านใหม่ของกรุงเทพฯ / 6 การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่สำคัญซึ่งเป็นผลเบื้องต้นของโครงการทั้งหมด ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่บอกเล่าถึงรายละเอียด ที่มา และความสำคัญ รวมถึงสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตภายใต้กรอบการทำงานของโครงการฯ นี้ และยังจัดแสดงตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ชัดยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ กรุงเทพฯ 250 : อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน ซึ่งดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคตเมือง ดร.คณิสร์ แสงโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง              คุณโตมร ศุขปรีชา คอลัมนิสต์และเจ้าของงานเขียนว่าด้วยวิถีคนเมืองร่วมสมัย  คุณธนิชา นิยมวัน นักผังเมืองและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองฯ

 

 

           โครงการกรุงเทพฯ 250 ชื่อเต็ม โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน–คลองสาน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาผังแมบทการฟนฟูยานเมืองเกา อันมีอาณาบริเวณครอบคลุม 17 เขตพื้นที่การปกครองของพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน และ ดําเนินการโครงการนํารองเพื่อเปนตนแบบการฟนฟูยานเมืองเกา ในพื้นที่ยานกะดีจีน-คลองสาน  โดยจัดว่าเป็นโครงการแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ที่ไดนํายุทธศาสตรการวางแผนฟนฟูเมืองดวยเทคนิคการคาดการณ์อนาคต (Foresight) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

share