4 Jul 2016
สผม.จับมือศูนย์ออกแบบจุฬาฯจัด’กรุงเทพฯ250’เสนอแผนพัฒนา3ย่านหลังฟังความเห็นคนกรุง

221619

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (สผม.) กล่าวว่า สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “กรุงเทพฯ 250” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงละครสยามพิฆเนศ สยามสแควร์ 1 เขตปทุมวัน เป็นการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย โดยจะนำเสนอผลการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูพัฒนาเมืองใน 3 ย่าน ที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 40 ครั้ง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการรับฟังความเห็นทั้งหมดจากประชาชนทุกภาคส่วน ถ้าทุกฝ่ายเห็นชอบจะสรุปรายงานผู้บริหารจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป ซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ หรือกลุ่มธุรกิจระดมทุนทำ CSR อาจไม่ต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

สำหรับ 3 ย่านที่ได้มีการศึกษารูปแบบการพัฒนาแล้ว ได้แก่ 1.ย่านท่าพระจันทร์-ท่าเตียน ออกแบบการพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คโบราณสถาน การอนุรักษ์ย่านโบราณ และปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมระหว่าง แม่น้ำ วัด วังและชุมชน 2.ย่านราชวิถี-ถนนโยธีออกแบบให้เป็นฮับของการรักษาพยาบาล เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ ในระยะ 1 ตารางกิโลเมตร มีสถานพยาบาลมากถึง 20 แห่ง จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการได้เร็ว3.ย่านพัฒน์พงษ์-ทองหล่อ เป็นย่านธุรกิจ พัฒนาการเชื่อมต่อทางเท้าให้การเดินทางสะดวก ซึ่งในการออกแบบจะกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและเหมาะสมกับสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมงานและแสดงความคิดเห็นได้ที่งาน “กรุงเทพฯ 250” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือติอตามรายละเอียดได้ที่ E-mail:bkkproject250@gmail.com

 

ขอบคุณที่มา : http://www.naewna.com/local/221619

share