4 Jul 2016
ฟิ้นฟูเมือง เพื่ออนาคต ความหลากหลายและโอกาส..งานนำเสนอสาธารณะกรุงเทพฯ250

1

2

 

4

 

 

5

6
บรรยากาศ นิทรรศการ ด้านหน้า ก่อนเข้าฟังงานนำเสนอสาธารณะ

7
คุณจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ หัวหน้าโครงการกรุงเทพ250 และคณะทำงาน นำเสนอผลการศึกษา

17

18

19

ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

20

21

22

23

– คุณแทนศร พรปัญญาภัทร

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

– อาจารย์จักรดาว นาวาเจริญ

34

35

ช่วงท้ายเป็นช่วง “คนเมือง มีเรื่องพูด” Speaker ทั้ง 6 ท่าน

36

37

38

39

40

ขอบคุณที่มา : http://www.oknation.net/blog/buzz/2016/06/24/entry-1

share