21 Jul 2015
Workshop ผังแม่บทฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 17 เขต

Workshop ผังแม่บทฟื้นฟูย่านเมืองเก่า 17 เขต : การเชื่อมโยงย่านที่มีความหลากหลายอย่างมียุทธศาสตร์ (strategic connectivity) เพื่อให้เกิดการผสานพลังในระดับเมือง (synergic diversity)
นับเป็น workshop หมายเลข 14 ที่จบลงแล้วอย่างคึกคักจากผู้ที่เข้าร่วมกว่า 120 คนจากผู้บริหาร สน.ผังเมือง กรุงเทพมหานคร / สนง.เขตทั้ง 17 เขต / หน่วยราชการ-รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง / ภาคเอกชน / องค์กรอิสระ / ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนอดีตท่าน สก.และ สข.ก็กรุณาให้ความสนใจมาร่วมแสดงความคิดเห็น
ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอีกครั้ง สำหรับข้อมูลที่ insight รวมทั้งข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงผังต่อไป

share