20 Jun 2015
งานประชาพิจารณ์ ย่านกะดีจีน-คลองสาน

          ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเกา ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 250 โดยมีคุณปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

         ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ได้นำเสนอ (ร่าง) ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการร่วมหารือ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการกว่า 6 เดือนที่ผ่านมาโดย (ร่าง) ผังแม่บทดังกล่าวได้รับการวางผังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของย่านที่ได้มาจากกระบวนการ “การมองภาพอนาคต”  ซึ่งครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1) ที่อยู่อาศัย 2) การท่องเที่ยว 3) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) วิสาหกิจชุมชน และ 5) ความหลากหลาย ซึ่งเนื้อหาของ (ร่าง) ผังแม่บทประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วนสำคัญได้แก่ รายละเอียดการออกแบบพื้นที่ยุทธศาสตร์ และมาตรการควบคุมและส่งเสริมภูมิทัศน์

          สาระสำคัญของงานประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ควรได้รับการหยิบยกขึ้นมาดำเนินการก่อน ซึ่งได้ถูกคัดเลือกและดำเนินการ “ออกแบบ” ปรับปรุงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมโดยชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีพัฒนา ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่าน โดยพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 จุดประกอบด้วย

1) ทางเดินทางจักรยานริมน้ำย่านกะดีจีน

2) ศูนย์ท่องเที่ยวและจุดเปลี่ยนถ่ายเรือรถจักรยานสะพานพุทธฯ

3) ทางเดินทางจักรยานริมน้ำย่านคลองสาน

4) ถนนคนเดินโอชาท่าดินแดง

5) สวนลอยฟ้าสะพานพระปกฯ

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการที่บอกเล่าถึงรายละเอียด ที่มา และความสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานในขั้นต่อไปของโครงการฯ  และได้จัดแสดงแบบจำลองสามมิติของพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้สนใจที่เข้าชม ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้อยู่อาศัยภายในย่าน และบุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานจากภายนอกรวมมากกว่า 200 คน

         ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากงานประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ผังแม่บทมีความสมบูรณ์ และสามารถพัฒนาให้ย่านกะดีจีน-คลองสานเป็นย่านอนุรักษ์นำร่อง ที่เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเมือง ในวาระที่กรุงเทพมหานครจะครบรอบ 250 ปี ในปี พ.ศ.2575 ต่อไป

share