27 Jul 2015
โครงการกรุงเทพฯ 250

เพื่อให้การฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯชั้นในสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง หรือ Urban Design and Development Center (UddC) จึงได้ริเริ่ม “โครงการกรุงเทพฯ 250” ขึ้น เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ย่านชุมชนเก่าแก่บริเวณชั้นในกรุงเทพมหานคร

โครงการกรุงเทพฯ 250 (สองร้อยห้าสิบ) เป็นโครงการจัดทำผังแม่บทฟื้นฟูย่านเมืองเก่า คลอบคลุมเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานครในบริเวณย่านเมืองเก่า 17 เขต ความหมายของชื่อโครงการ “กรุงเทพฯ 250” นั้น ตัวเลข 250 มาจากวาระสำคัญ ในการเฉลิมฉลอง 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ.2575 ซึ่งเป็นปีที่โครงการนี้ตั้งเป้าว่าจะเสร็จสมบูรณ์ โดยมี โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมื่อเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นโครงการนำร่อง

ยุทธศาสตร์โดยภาพรวมของโครงการ จะเน้นที่กระบวนการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเมืองด้วยวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มกระบวนการวางแผนด้วยวิธีการที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ทำให้แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาระยะยาวที่มีความเป็นพลวัตสูง นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการวางแผนแบบร่วมหารือระหว่างภาคีพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและเวทีในการร่วมเจรจาและหารือของภาคีการพัฒนา อันนำไปสู่การค้นหาคำตอบร่วมกัน เพื่อให้ขอบเขตของการฟื้นฟูเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่และประเด็นที่หลากหลาย และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการผลักดันโครงการฟื้นฟูเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้

เครดิตภาพ: uddc.net

share