12 May 2015
เปิดโครงการฟื้นฟูเมือง ‘กรุงเทพฯ 250’

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับ สำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ กรุงเทพฯ 250 (สองร้อยห้าสิบ) เพื่อวางแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน รองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองในอนาคต
กรุงเทพฯ 250 (กรุงเทพ สองร้อยห้าสิบ) หรือโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ยูดีดีซี กับ สำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางพัฒนาฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน 17 เขต รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวาระครบ 250 ปีกรุงเทพฯ หรืออีก 17 ปีข้างหน้า

ผู้อำนวยการ ยูดีดีซี บอกว่า การฟื้นฟูเมืองเป็นการสร้างโอกาสให้เมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดการเชื่อมต่อระหว่างย่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้เมืองขาดโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยูดีดีซี ร่วมกับสำนักการผังเมือง ตั้งเป้าหมายลงพื้นที่ศึกษา และสอบถามความต้องการของประชาชน ทั้งในย่านประวัติศาสตร์  ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ ย่านศูนย์ราชการ  ย่านที่อยู่อาศัย  เพื่อทำแผ่นแม่บทการพัฒนาพื้นที่

เบื้องต้น คณะทำงานเลือกย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามเห็นว่า ความร่วมมือของชุมชน และความจริงจังของภาครัฐ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

ขอขอบคุณที่มา : http://news.itvvmm.com/thailand/204327.html

share