14 May 2015
เดินหน้าโครงการกรุงเทพฯ 250 ฟื้นฟูย่านเก่าอนุรักษ์วิถีถิ่นฟื้นอดีต กะดีจีน-คลองสาน

เดินหน้าโครงการกรุงเทพฯ 250 ฟื้นฟูย่านเก่าอนุรักษ์วิถีถิ่นฟื้นอดีต กะดีจีน–คลองสาน

ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เขตคลองสาน : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เป็นประธานแถลงข่าวโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน (โครงการกรุงเทพฯ 250) เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ ในวาระครบ 250 ปี มีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่ และพัฒนาให้เป็นมหานครระดับโลก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง และศูนย?ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายมหานครแห่งความสุขของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบเดิม หรือรูปแบบใหม่โดยดำรงไว้ซึ่งวิถีถิ่น ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต

 

กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นตัวแทนย่านเก่าประเภทประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการดำเนินการ โดย “ย่านกะดีจีน” และ “ย่านคลองสาน” เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่สืบเนื่องมานานกว่าสองศตวรรษ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน บ้านขุนนางเจ้าสัว และบุคคลสำคัญ โกดังสินค้า ท่าเรือ ตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างศาสนาและชาติพันธุ์ โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ธ.ค. 57 โดยการจัดกระบวนการร่วมหารือเพื่อการวางแผนฟื้นฟูเมืองในรูปแบบของการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภาคียุทธศาสตร์ และการประชุมกลุ่มย่อยมาแล้วเป็นจำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 295 คน นับว่าเป็นโครงการวางแผนฟื้นฟูเมืองที่มีประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นโครงการวางแผนฟื้นฟูเมืองโครงการแรกของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยที่ได้นำยุทธศาสตร์การวางแผนฟื้นฟูเมืองด้วยเทคนิคการมองภาพอนาคต (Foresight technique) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้กระบวนการดำเนินงานเป็นที่สนใจของสื่อสาธารณะ และได้รับการเผยแพร่ผลลัพธ์เชิงกระบวนการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสู่สาธารณะอย่างเป็นวงกว้าง

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับนโยบายการฟื้นฟูเมืองมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความสามารถในการจัดการพื้นที่ชั้นใน เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเกิดการขยายตัวในแนวราบ ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม นอกจากนี้การประยุกต์ใช้แผนพัฒนาฯ ยังไม่สามารถทำได้เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในขั้นตอนการวางแผน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น มหานครชั้นนำ กรุงเทพมหานครจึงเล็งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของโครงการที่จะเติมเต็มช่องวางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสร้างกระบวนการฟื้นฟูเมืองได้อย่างแท้จริง

 

ขอขอบคุณที่มา : http://www.allthaievent.com/article/11/

share