14 Jan 2016
ลุยจัดฉลองกรุงเทพฯ250ปีระยะ2 พัฒนา-ฟื้นฟู”ท่าพระจันทร์”

กทม. – เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ราชนาวีสโมสร เขตพระนคร นายยุทธพันธ์ มีชัย ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำผังออกแบบชุมชนเมืองในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูย่านท่าพระจันทร์-ปากคลองตลาด ครั้งที่ 3 ตามโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ร้านค้า และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม

นายยุทธพันธ์กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ย่านท่าพระจันทร์- ปากคลองตลาด โดยโครงการนี้ สำนักผังเมือง (สผม.) ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการกรุงเทพฯ 250 หรือโครงการจัดทำแผนแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ในวาระสำคัญเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 250 ปี ในปี 2575 เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ 17 เขตด้วยวิธีการสร้างภาพอนาคต สำรวจ วางผัง ออกแบบรายละเอียด ประเมินราคา สำหรับงานผังเมือง เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและเหมาะสมกับสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม รวมถึงบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมและ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและเติมเต็มกับผังเมืองรวม สู่เมืองน่าอยู่หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทำผังออกแบบชุมชนเมืองในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามโครงการกรุงเทพฯ 250 ระยะที่ 2 (ธ.ค. 58 – มิ.ย. 59) จะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองใน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ย่าน ท่าพระจันทร์-ปากคลองตลาด 2.โยธี-ราชวิถี และ 3.ทองหล่อ-เอกมัย

 

ขอขอบคุณที่มา : http://daily.khaosod.co.th/

share