13 May 2015
ฟื้นฟูเมือง ‘กรุงเทพฯ 250’ รองรับการเปลี่ยนผ่านยุคสมัย

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับ สำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดโครงการ กรุงเทพฯ 250 (สองร้อยห้าสิบ) วางแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน รองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองในอนาคต

กรุงเทพฯ 250 (กรุงเทพ สองร้อยห้าสิบ) หรือโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ยูดีดีซี กับสำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางพัฒนาฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน 17 เขต รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวาระครบ 250 ปีกรุงเทพฯ หรืออีก 17 ปีข้างหน้า

การฟื้นฟูเมืองเป็นการสร้างโอกาสให้เมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดการเชื่อมต่อระหว่างย่าน เบื้องต้น คณะทำงานเลือกย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

ขอขอบคุณที่มา : http://news.itvvmm.com/thailand/204438.html

share