13 May 2015
ผังเมืองดันฟื้นฟู วิถีย่าน”กะดีจีน”

กทม. – ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน คลองสาน นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (สผม.กทม.) แถลงโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ ในวาระครบ 250 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่เมืองชั้นในให้น่าอยู่ และพัฒนาให้เป็นมหานครระดับโลก

นายวันชัยกล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสผม. และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) เพื่อฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลับมามีชีวิตในรูปแบบเดิม หรือรูปแบบใหม่โดยดำรงไว้ซึ่งวิถีถิ่น ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา : http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaVoyc3dNekV6TURVMU9BPT0=&sectionid=TURNek1nPT0=&day=TWpBeE5TMHdOUzB4TXc9PQ==

share