28 Jul 2015
กรุงเทพฯ 250 โครงการฟื้นฟูเมืองเพื่อทุกคน

ศูนย์พัฒนาและออกแบบเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC) จัดการนำเสนอสาธารณะ กรุงเทพฯ250 อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมฟังการนำเสนอ แน่นโรงละครสยามพิฆเนศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ UddC บอกว่า ที่มาของการโครงการฟื้นฟูเมือง นอกจากถือวาระครบรอบ 250 ปี กรุงเทพฯในปี 2575 แล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองประชาธิปไตยครบ 100 ปี ด้วย  เพราะฉะนั้น ความเท่าเทียมของคนทุกคน ที่จะได้ประโยชน์จากการวางผังเมือง รวมประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นพื้นฐานการวางแผน ที่ถูกคำนึงถึงมากที่สุด

ตัวอย่างการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เช่น การเพิ่มเติมพื้นที่สาธารณะ เพื่อทดแทนพื้นที่ส่วนตัวที่จะมีราคาสูงขึ้น ทำให้โอกาสที่คนจะเป็นเจ้าของน้อยลง , หรือการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งในระบบรถ-เรือ-ราง ที่สะดวกสบาย ช่วยสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิต และทุกโครงการล้วนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จากชุมชมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม

ทั้งนี้ UddC เป็นภาควิชาการที่ทำหน้าที่วางแผน วิจัย และวาดภาพอนาคต ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององคาพยพทั้งหมด  ถ้าไม่ได้รับการผลักดันจากผู้บริหารเมือง ภาพอนาคตทั้งหมดก็เป็นเพียงความฝัน เบื้องต้น หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่าเห็นด้วยกับการฟื้นฟูเมือง และประกาศวันนี้จะผลักดันให้เกิด แผนแม่บทการฟื้นฟูเมือง ภายในวาระที่ดำรงตำแหน่ง

 

ขอขอบคุณที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/238176.html

share