14 May 2015
กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายแห่งวัฒนธรรม

พิธีเปิดโครงการ กรุงเทพฯ 250   โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (ยูดีดีซี) ร่วมกับ สำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางพัฒนาและฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน รองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองในอนาคต
กรุงเทพฯ 250 โครงการผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ยูดีดีซี กับ สำนักการผังเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแนวทางพัฒนาฟื้นฟูย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน 17 เขต รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวาระครบ 250 ปีกรุงเทพฯ หรืออีก 17 ปีข้างหน้า

 

ผู้อำนวยการ ยูดีดีซี กล่าวว่า การฟื้นฟูเมืองเป็นการสร้างโอกาสให้เมือง โดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ยังขาดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดการเชื่อมต่อระหว่างย่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้เมืองขาดโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ยูดีดีซี ร่วมกับสำนักการผังเมือง ตั้งเป้าหมายลงพื้นที่ศึกษา และสอบถามความต้องการของประชาชน ทั้งในย่านประวัติศาสตร์  ย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจ ย่านศูนย์ราชการ  ย่านที่อยู่อาศัย  เพื่อทำแผ่นแม่บทการพัฒนาพื้นที่

ย่านกะดีจีน-คลองสาน เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากชุมชนมีศักยภาพ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามเห็นว่า ความร่วมมือของชุมชน และความจริงจังของภาครัฐ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

โบสถ์ซางตาครู้ส ย่านกะดีจีน

ย่านเยาวราช

 

ขอขอบคุณที่มา : http://www.oknation.net/blog/buzz/2015/05/14/entry-1

share